Γεωγραφικοί Εκπρόσωποι

Οι Γεωγραφικοί Eκπρόσωποι αποτελούν θεσμό που προέκυψε από την ανάγκη της επικοινωνίας με τα μέλη μας, τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα.Ο θεσμός αυτός βοηθά στην αποδοτική λειτουργία του συλλόγου και στην δυνατότητα που παρέχεται στα μέλη μας, μέσω αυτών:

 • Να μεταφέρουν στο ΔΣ θέματα που τους απασχολούν
 • Ιδέες
 • Προτάσεις για τοπικές δράσεις

Αντίστροφα το ΔΣ έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί τους ΓΕ ως συνδετικούς κρίκους για να:

 • μεταφέρονται ταχύτερα στα μέλη όλων των γεωγραφικών περιοχών, πληροφορίες από το ΔΣ
 • αναπτύσσονται εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ των μελών του ΠΣΛ προς όφελος αυτών αλλά και του επαγγέλματος γενικότερα
 • υποστηρίζονται και συντονίζονται στην οργάνωση τοπικών δράσεων


i) Πως επιλέγονται οι Γεωγραφικοί εκπρόσωποι

Το ΔΣ ελέγχει μετά τα αποτελέσματα των εκλογών εάν όντως εκπροσωπούνται όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα όπου ζουν και εργάζονται μέλη του ΠΣΛ από τα εκλεγμένα μέλη. Εάν ναι, τότε ταυτόχρονα κάθε μέλος του ΔΣ αναλαμβάνει και τον ρόλο του γεωγραφικού εκπροσώπου. Στην περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, τότε το ΔΣ για τις γεωγραφικές περιοχές που δεν εκπροσωπούνται μπορεί να ζητήσει από τα μέλη του ΠΣΛ που ζουν και εργάζονται εκεί να εκλέξουν μεταξύ τους γεωγραφικό εκπρόσωπο.ii) Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ

Μετά τον ορισμό ή την εκλογή τους οι ΓΕ συμμετέχουν άνευ ψήφου (εκτός αν είναι συγχρόνως και τακτικά μέλη του ΔΣ) στις συνεδριάσεις του ΔΣ στις οποίες καλούνται είτε όλοι είτε κατά περίπτωση εφόσον α) υπάρχει θέμα που το ΔΣ κρίνει ότι απαιτείται η παρουσία τους β) το ζητήσουν με σχετικό έγγραφο αίτημά τους το οποίο θα αναφέρει και το συγκεκριμένο θέμα ή θέματα προς συζήτηση. Οι ΓΕ που δεν είναι μέλη του ΔΣ παρίστανται κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ μόνο για τη συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων.iii) Κριτήρια Επιλογής

Ως κριτήρια επιλογής ΓΕ εκ μέρους των μελών της γεωγραφικής περιοχής λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία: ο ΓΕ

 • να είναι γενικά αποδεκτός από τα μέλη της περιοχής και να διατηρεί καλές σχέσεις με αυτά
 • να γνωρίζει καλά τα θεσμικά κείμενα του Συλλόγου, να σέβεται αυτά και να διακατέχεται από αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας ως προς τον ρόλο που πρόκειται να αναλάβει
 • να διαθέτει οργανωτικές ικανότητες και να είναι ικανός αφενός να δημιουργεί κλίμα ενότητας μεταξύ των μελών του Συλλόγου και του ΔΣ, αφετέρου να διακρίνει και να μεταφέρει αντικειμενικά στο ΔΣ τις ανάγκες των μελών της περιοχής του
 • να φροντίζει για την προσωπική επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξή του ώστε να μπορεί να εκπροσωπεί τον Σύλλογο ως ομιλητής σε δράσεις ενημέρωσης της κοινότητας
 • Η θητεία των ΓΕ ταυτίζεται με τη θητεία του εκάστοτε ΔΣ.


iv) Ρόλος και καθήκοντα των ΓΕ
 • Η ενημέρωση του ΔΣ για θέματα των μελών της γεωγραφικής περιοχής που εκπροσωπούν που είτε πίπτουν στην αντίληψή τους είτε καταγγέλονται σε αυτούς από τα μέλη αυτά και ιδίως
  • η μεταφορά στο ΔΣ επαγγελματικών προβλημάτων καθώς και περιπτώσεων που θίγουν την επιστημονική, επαγγελματική και ηθική υπόσταση των μελών της γεωγραφικής περιοχής ή των μελών του Συλλόγου γενικότερα, με στόχο την εξεύρεση λύσεων, ανάπτυξη δράσης κ.λπ.
  • η μεταφορά στο ΔΣ των προβλημάτων που διαπιστώνονται στις σχέσεις μεταξύ των μελών της γεωγραφικής περιοχής, εφόσον άπτονται επιστημονικών και επαγγελματικών θεμάτων ή θεμάτων που σχετίζονται με τα θεσμικά κείμενα του Συλλόγου. Πριν την μεταφορά των θεμάτων αυτών στο ΔΣ οι ΓΕ οφείλουν, τηρώντας ουδέτερη στάση, να καταβάλουν προσπάθεια για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών αυτών,
 • Η κινητοποίηση όλων των μελών της περιοχής τους στις δράσεις που οργανώνει ο Σύλλογος
 • Η υποβοήθηση του έργου του ΔΣ κατά την προετοιμασία των ΓΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του παρόντος και η κατά το δυνατόν διαθεσιμότητα για την εκπροσώπηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό όσων μελών της περιοχής τους δεν μπορούν να παρευρεθούν στις ΓΣ
 • Η εδραίωση στη συνείδηση των μελών της περιοχής τους της αναγκαιότητας συλλογικής δράσης μέσω του ΠΣΛ και του σεβασμού στα θεσμικά όργανα του ΠΣΛ
 • Η διεκπεραίωση θεμάτων τοπικού χαρακτήρα που τους ανατίθενται από το ΔΣ
 • Η μεταφορά, κατόπιν σχετικής εντολής, στα μέλη της περιοχής του των αποφάσεων του ΔΣ ή/και η παράδοση επιστολών, σχετικών κείμενων, εγγράφων και εντύπων (π.χ. κατάλογος μελών κ.α.)
 • Η οργάνωση συνάντησης των μελών της περιοχής του τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με θέματα:
 • την ανάπτυξη καλών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των μελών της περιοχής του
  • την κατάστρωση προγράμματος δρασεων για την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας (π.χ. ομιλίες, ημερίδες, Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας)
  • την ανταλλαγή απόψεων για προβλήματα που πιθανώς παρουσιάζονται στο χώρο τους και στην περιοχή τους (π.χ. σε σχέση με ταμεία, σχολεία ΚΕ.ΔΑ.Υ κ.λ.π.)


v) Παρακολούθηση δράσης ΓΕ – Κίνητρα- Κάλυψη οδοιπορικών

1. Κάθε ΔΣ επιλέγει τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει για να παρακολουθεί την δράση και τον ρόλο των Γεωγραφικών Εκπροσώπων στις περιοχές τους, την εκτέλεση των αναληφθέντων καθηκόντων καθώς και την τήρηση του τυχόν προγραμματισμού και χρονοδιαγράμματος.

2. Το ΔΣ για την προσέλκυση μελών στο ρόλο του ΓΕ μπορεί να θεσπίσει τρόπους επιβράβευσης της υποστήριξης του ΔΣ και της προσφοράς προς τον Σύλλογο.

3. Τα έξοδα μετακίνησης για τη συμμετοχή των ΓΕ στα ΔΣ καλύπτονται από τα έσοδα του Συλλόγου.vi) Αντικατάσταση ΓΕ

Οι ΓΕ αντικαθίστανται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ για λόγους έλλειψης συνεργασιμότητας, μη ανταπόκρισης στο ρόλο τους καθώς και για λόγους κακών χειρισμών ή πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Επίσης, πέραν τυχόν άλλων συνεπειών, οι ΓΕ αντικαθίστανται σε κάθε περίπτωση παράβασης του καταστατικού, του παρόντος Κανονισμού, του Κώδικα Δεοντολογίας και οποιουδήποτε άλλου θεσμικού κειμένου, οπότε στην περίπτωση αυτή το ΔΣ, πριν αποφασίσει, παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας για γνωμοδότηση, εφαρμοζομένων των προβλεπομένων στον Κώδικα Δεοντολογίας διαδικασιών.Εφόσον αποφασιστεί η αντικατάσταση, ορίζεται νέος ΓΕ με την προβλεπόμενη στον άρθρο 21 του Εσωτερικού Κανονισμού διαδικασία.