Ιστορικό του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών Π.Σ.Λ.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.) ιδρύθηκε το 1982 και τα μέλη του καλύπτουν όλες σχεδόν τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας.

Κύρια χαρακτηριστικά του ΠΣΛ :
 • Είναι ο επιστημονικός – συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τους έλληνες λογοπεδικούς (θεραπευτές λόγου, λογοθεραπευτές, λογοπαθολόγους) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Είναι αναγνωρισμένος από το Ελληνικό κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Είναι μέλος του Διεθνούς Συλλόγου Λογοπεδικών και Φωνιάτρων (International Association of Logopedists and Rhoniatrists – IALP). Είναι ιδρυτικό μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPLOL – LCSTL)

 

Από το 1982 έως σήμερα ο ΠΣΛ, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί :
 • Προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των μελών του
 • Προγράμματα κλινικής εποπτείας προς τα μέλη του συλλόγου
 • Σεμινάρια που απευθύνονται και σε επαγγελματίες συναφών επιστημών
 • Σεμινάρια για φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων λογοθεραπείας
 • Προγράμματα κλινικής εποπτείας προς του φοιτητές
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης (observation) υποψηφίων φοιτητών λογοθεραπείας
 • Έκδοση, σε ετήσια βάση, καταλόγου των μελών του και αποστολή του σε 2.000 παραλήπτες (δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σχολεία, νοσοκομεία κ.λ.π.)
 • Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επαγγελματιών υγείας, επαγγελματιών προσχολικής και Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης
 • Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
 • Πανελλήνια, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις για την ανάπτυξη της επιστήμης της Λογοπεδικής και την μεταφορά εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στα μέλη του και σε άλλους επαγγελματίες υγείας
 • Μελέτες και έρευνες με σκοπό την παραγωγή επιστημονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού για την ενημέρωση και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, των μελών του, του επιστημονικού κόσμου και του ευρύτερου πληθυσμού στα θέματα της επιστήμης της Λογοπεδικής
 • Συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικά ιδρύματα για ανταλλαγή γνώσεων, κοινή εκτέλεση προγραμμάτων και δράσεων, συναφών με τους στόχους του Συλλόγου
 • Μελέτη και εκπόνηση επιστημονικών συγγραμμάτων, εντύπων, ανακοινώσεων στον τύπο, άρθρων κ.λ.π.
 • Διεπιστημονικές συνεργασίες με άλλες ειδικότητες και αντίστοιχους Συλλόγους
 • Συνεργασίες με αρμόδιους φορείς, αρχές και υπηρεσίες, μελέτη και κατάθεση προτάσεων, για την διαφύλαξη και την ανάπτυξη της επιστήμης της Λογοπεδικής
 • Υλοποίηση προγραμμάτων για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην επιστήμη της Λογοπεδικής
 • Συστηματική παροχή υπηρεσιών, συμβουλών, πληροφοριών, γύρω από τα θέματα πρόληψης, διάγνωσης, έγκαιρης παρέμβασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγου, φωνής, ακοής, ομιλίας και επικοινωνίας, στον πληθυσμό που απευθύνεται στον σύλλογο
 • Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στον πληθυσμό που ενδιαφέρεται για σπουδές λογοθεραπείας
 • Μελέτες ή εργασίες ή έρευνες που αναλαμβάνουν οι περίπου 20 Επιτροπές Εργασίας
 • Εξειδικευμένες για κάθε παθολογία Επιτροπές που στόχο έχουν την εις βάθος μελέτη της συγκεκριμένης παθολογίας και την υλοποίηση δράσεων σχετικών με το θέμα.


Σκοπός του ΠΣΛ

Σκοπός του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών είναι σύμφωνα με το καταστατικό του :

 1. Η με κάθε νόμιμο μέσο  εξυπηρέτηση και προαγωγή των ηθικών, πνευματικών και γενικότερα των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του, η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η εξύψωση των μελών σε συνάρτηση προς τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά συμφέροντα αυτών.
 2. Η έρευνα και η μελέτη των προβλημάτων που απασχολούν την επιστήμη της  λογοθεραπείας  στην Ελλάδα και η προαγωγή, υποστήριξη και καθιέρωση αυτής της επιστήμης μέσα στα παγκόσμια προβλεπόμενα και παραδεδεγμένα  πλαίσια.
 3. Η ανάπτυξη του συνδικαλιστικού πνεύματος και της συνεργασίας των μελών του

Στόχοι του ΠΣΛ
 1. Ο ΠΣΛ συνεργάζεται με άλλους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς (συλλόγους, σωματεία κ.λ.π.) του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν συγγενείς με αυτόν σκοπούς.
 2. Υυποβάλλει και αναπτύσσει προς τους αρμόδιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες προτάσεις για τα ζητήματα που αφορούν στα μέλη του και την Λογοπεδική ως ειδική και ξεχωριστή επιστήμη
 3. Οργανώνει ή συμμετέχει σε διεθνή ή πανελλήνια συνέδρια, σεμινάρια διαλέξεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις με του αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
 4. Οργανώνει συναντήσεις και εκδηλώσεις μελέτης και έρευνας, με σκοπό τη διαφώτιση
 5. Πραγματοποιεί ανακοινώσεις δια του τύπου και κάθε είδους δημοσιεύσεις, εκδόσεις περιοδικών και βιβλίων καθώς και ενημερωτικού δελτίου για τα μέλη του.