ΦΕΚ Δαπάνες συμβεβλημένων και μη παρόχων του ΕΟΠΥΥ

ΦΕΚ Δαπάνες συμβεβλημένων και μη παρόχων του ΕΟΠΥΥ

Άρθρο δέκατο έκτο: Δαπάνες συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι δαπάνες που αφορούν σε λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, εφόσον εκτελούνται από μη συμβεβλημένους παρόχους με τον  (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

Δείτε το ΦΕΚ (PDF Αρχείο)